Chuyển màu RGB qua CMYK

 

  4/23/2016 10:36:25 AM

Cách chuyển hệ màu từ RGB sang CMYK ít bị lệnh màu nhất so với cách thường.